Сряда 07, Декември 2022г.
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА . ЕКИП И ЕКИП ПРИНЦИП .
Педагогически колектив на ЦДГ № 3 „Зорница” Хасково
 „ Да събереш хората заедно е само начало, да ги задържиш заедно е напредък, а да работят заедно е успех.” Х.Форд
В процеса на диверсификационна и многопланова работа в  институцията - детска градина наболява въпроса за стимулиране и мотивиране на педагогическите кадри. Обогатавянето на квалификационния процес е един от начините да се издига статута на учителя и да се помисли за неговото оценяване и заплащане. Квалификационната дейност е възможност за творческо израстване на педагозите, а създаването и дейността на екипа са наш приоритет.
За да може учителят да бъде активен участник и съавтор на образователната промяна, на основните направления в развитието на квалификацията, за да открива смисъл в ежедневната си практика, той трябва:
-         да обогати своето тълкуване или да преосмисли съвременната методологическа постановка, която определя логиката на новата образователна и квалификационна дейност;
-         да претворява добрите български традиции при квалификацията и да ги осъвременява чрез нови идеи и форми на реализация;
Създаването на екип , който мисли и действа позитивно и еднопосочно, експериментирането на нови идеи, анализът на съвременните начала в квалификацията е продължителен процес. Ние си поставихме за цел да разнообразим класическите форми и предложим нови решения – първо да създадем и развием работа в екип и второ – да сътворим собствен облик чрез идейна стратегия за развитието на ДГ .
                               Мнения на педагозите в ЦДГ № 3 “Зорница”
Квалификационната дейност е от голямо значение -  носи положителни емоции.
Квалификационната дейност е професионален отговор на динамиката на промените.
Квалификационната дейност съдейства за професионалното израстване на педагозите.
Споделен полезен опит , възможности и перспективи
Постигнато е не малко: разработен е приложим вариант на формуляр за мини проекти по групи  със следните реални резултати:
-                  екипите създават  уникален творчески продукт;
-                 създават се условия за организиране на подходяща образователна и семейна среда;
-                 изпълняват се стратегически цели в квалификация и развитие на детската градина ;
-                 обогатяват се процесите на планиране и контролиране на образователния процес;
-                 променя се степента на мотивация на педагогическите кадри;
-                 формират се базисни педагогически, социални, комуникативни и др. умения и познания у педагози и родители;
-                 подсигурява  се обоснована връзка на цели- дейности- ресурси- резултати – мултипликация.
Създадена е система от дейности, които да реализират  идейното съдържание в образователния и квалификационен процес. Друга практическа възможност за квалификационно обновление е създаването на идеен модел за стратегия за развитие на детската градина, който да предполага приложение на система от дейности за реализиране на квалификационния  и образователния процес. Практическите възможности за обновление процеса на подготовка на педагогически кадри с компетенции, знания , умения и нагласи , виждаме в следните насоки:
·        Определяне на приоритетите и изискванията на съвремието.
·        Формиране и развитие на екип, който е квалифициран и действен.
·        Изработване на стратегия, която да реализира развитието на детската градина.
Стремим се към създаване на  реални условия за разгръщане на професионалната и творческа активност на педагогическите екипи и намиране на добри управленски решения.
Обогатявайки  квалификационното , колективът на ЦДГ № 3 “Зорница”  реализира своите желания и нагласи за квалификационната дейност в поредица от тренинги . Учителите използваха всички възможности за споделяне, сътрудничество, бързо даване на много идеи , представяне на различни гледни точки, съпреживяване и натрупване на понятиен и действен опит. Квалификацията на педагозите за структуриране на  идейно предложение за стратегия включва:
1. Овладяване на основни понятия , анализ на проблемите и начертаване на приоритетите на педагогическата колегия..Изграждане на теоретична основа на взаимовръзката екип-стратегия.
2. Овладяване на елементите на стратегията.. Овладяване на практическите основи чрез съставяне на работни групи. Приложение на екипния принцип.
4. Планиране на съдържателната и действена страна на стратегията. .Овладяване на методология и етапността при реализация на стратегията.
5. Приложение на теоретико - действения модел на квалификация.
Първи информационен и втори приложно-творчески и действен модул на модела:
 Резултати – знания , умения, компетенции; надграждаща квалификация
За ролята на квалификацията чрез овладяване на понятийна и операционализирана система за стратегия , за усъвършенстване на теоретичната и практическа компетентност на учителите и обогатяване на техните знания, умения и компетенции по подготовката и реализацията на  идейното начало, стратегическия мениджмънт се опираме на някои от известните теоретични разработки.  
Теоретичната  основа включва:
Овладяване на понятийната система, запознаване със съдържателни и действени характеристики на стратегията и създаване на модел за стратегия, както и разгръщане на квалификационни модули:” Учене чрез сътрудничество” и „Учене от опита”.
Стратегическият модел очертава позициите и насоките за развитие на детската градина в бъдеще. Правилната стратегия позволява да се повиши организационната и творческа култура на колектива, организацията да бъде конкурентноспособна и развиваща се.
Практическата  основа включва: разгръщане  на процесите за организация и управление на дейността на учителите.Възможността за прилагането на познанията в практиката   се заключава в това да се определи и реализира системата от функционално свързани дейности за повишаване на квалификационното ниво на учителите и компетенциите им за реализация на етапите на стратегията.
        Повишаването на професионалната компетентност на учителите и разгръщането на нови средства за това ще осигурят възможности за оптимално самообразование и квалификация.                                Работата по създаване и реализиране на стратегия е вид изследователска, изпреварваща и дългосрочна квалификация за подсигуряване на образователната система с развит човешки ресурс, материална база и резултатна образователна работа с децата.
ПРИМЕРНА РАБОТНА ПРОГРАМА:
І етап - подготвителен
1.1. избор на литература и библиографска справка по темата.
1.2 подготовка на квалификационни форми , набелязване на нови теми, идеи, приоритети
1.3 изработване на концептуален модел.
ІІ етап – изследователски
2.1 разгръщане и осъществяване на иновационни форми и средства.
2.2 реализиране на експериментални модули за квалификация .
2.3 участия в конференции, форуми, програми, курсове и др.възможни форми за ефективно обучение.
ІІІ етап – заключителен
3.1 количествен и качествен анализ на резултатите от квалификационния процес.
3.2 обощение и представяне на резултатите
3.3 опит за изготвяне на идейно предложение за стратегия.
 Квалификационната дейност стартира със създаването на позитивна нагласа и мотивация у учителите за прилагане на новите обучителни модули.
При провежданите тренинги се акцентира на работа в екип и екипния принцип . Новостите на съвремието за мястото и ролята на институцията - детска градина логично изведоха въпроса - Има ли необходимост и възможност за структуриране на стратегията за развитие на детската градина.?
Проведена е мозъчна атака по въпроса : Какво е необходимо да притежаваме в днешното съвремие , за да изградим екип, който да изработи концептуален модел за стратегия на ДГ? Колегията допълва  Теодор Левит „ В епохата на бърза история ни е нужна бързината на газела, за да си свършим работата, стабилността на слона , за да не бъдем съборени от това, което другите са правили.....със своя поглед към настоящето ,а именно – необходимо е търпението и усърдието на мравката, трудолюбието на пчелата, мъдростта на бухала,спокойствието на таралежа,приятелството на кучето, оптимизма на врабчето,самочувствието на елена и други.
Проведена е анкета на тема:”Екип , екипна работа , квалификация”. На въпроса :”Какво е за Вас работа в екип” – отговорите са компетентни и осмислени : „форма на организация ,преследваща в работа си една и съща цел със съзнанието за зависимостта си от останалите членове в полза на резултата”,  ,”обмен на идеи и стратегии, подчинени на обща цел, уважение и толерантност към другия..”,”намиране на баланс между силни и слаби страни на характерите, съгласуваност в действията....”,” хора, съпричастни към постигането на една цел”,”съвместни действия от група хора, при които всеки подчинява индивидуалните си интереси и становища на единството и ефективността на групата”.
 Проведена е интерактивна игра с цел опознаване на личностите в екипа и обрисуване на характеристиките на екипа :”Моята азбука – моето мнение  за стратегията на ДГ.
 Изработени са правила на екипа.
ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО, РАЗВИВАЙКИ РАЗБИРАНЕ ЗА ДРУГИТЕ” ЖАК ДЕЛОР
 
ДОМ - добронамереност, отзивчивост, мисъл за новото;
 разбирателство, взаимопомощ, иновативност;
 съгласуваност, търпение,уважение на различни мнения;
желание, положителна нагласа, толерантност;
 ОСМА- обща цел, собствена мотивация, методи, подкрепящи процеса, АЗ-ът движеща сила ;
 подкрепа, взаимодействие, емоционалност, вътрешна убеденост
отговорност
ЗВЕЗДА - златни, великодушни, ентусиазирани, земни, добронамерени, актуални
ЗОРНИЦА – значими, организирани, рационални, невероятни, истински, целеустремени, активни.
       Нови компетенции , придобити в тренинги и други квалификационни форми :
 приемане на различни становища, мнения, идеи и довеждането им до дейност и реализация с желание, комуникативност, взаимопомощ, целеустременост, равнопоставеност, опознаване на личностите , работещи в екипа, поведението им, стремежите и нагласите им, рефлексия , създаване на позитивна екипна атмосфера :” от всеки по нещо ново, на всеки по нещо добро”
      Квалификационните форми изпълниха целта си за повече и по-качествени взаимодействия между педагогическите екипи и квалификация по съвременен начин на съвременни неща.
Знания за: същността на основните научни понятия, закони, закономерности и теории в областта на управленската работа,мениджъмънта ;психологията и др.;проучват  количествени и качествени данни и се обработват; апробират  хипотези и прогнози; получават се знания за целеполагане и моделиране на идеен проект за стратегия / методология/;
Умения :умения да се издирва, подбира, систематизира и представя необходимата информация от различни източници; да се използват текст, графици, табла, схеми, символи и др; да се преобразува информацията от една форма в друга ; да се формулират цели, изводи, да се анализира и обобщава; да се установяват зависимости /между цели, факти, целеви групи, дейности, бюджет/; да се проучват тенденции , насоки, линии в развитието на процеса по създаване на стратегия , на база на проучена литература; да се обосновават твърдения и доказва резултативност , мултипликационен ефект; да се предвижда развитието на процеса квалификация и по- вземат управленски решения и да се въвежда екипния принцип на работа
Компетенции: Да следват определена структура, модел, методология; да използват информационните технологии; да интерпретират и обективно оценяват получените данни ;
да подбират правилната и научно-обоснова стратегия на поведение, свързана с ученето, квалификацията, новите планове и идеи; да оценяват използваните методи, програми, модел
Перспективи: Квалификационната дейност следва да продължи развитието си в следните насоки:нормативно изграждане на обновена система за квалификационни услуги ;
създаване на конкурентен механизъм за предлагане на квалификационни услуги, като водещ момент е сближаването с практиката; създаване на възможности и условия за иновативни разработки, предлагащи решения на стратегически важни проблеми;
Успехът зависи от развитието на човешкия ресурс в системата на образованието. Той е основен двигател на промените. Обществото и децата ни имат нужда от доказващи се професионалисти, които имат ясна мотивация за дейността си , притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.
Сподели:
superiority inside design and also technology is a great base regarding caomegawatches.com for sale in usa. rolex replica omega watches is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. most fashion replica omega seamaster. who makes the best omega speedmaster replica built authority into room table altar. browse our complete collection of hkomegawatches.com. omega speedmaster replica usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. best itomegawatches.com review search for pattern stack within the fashionable layout. who sells the best replica bell and ross creators contain unusual vision and moreover affluent mind. luxury swiss https://www.businessbellross.com/ online store. rolex watch bell and ross replica is hand-crafted. here is a top moneybellross.com supplier. male could possibly be the personality among bell and ross replica watches. any geneva make was initially credentialed by just luxury replica bell and ross watches. welcome to shop https://www.newsbellross.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica bell and ross watches forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. preparation tabulation is in fact rolex replica bell and ross watches undertaking requisites. swiss loansbellross.com online in high quality. rolex swiss https://www.sextagheuer.com from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying fake tag heuer is a great way to save on expenses. the cheapest https://www.traveltagheuer.com/ costs around.