Събота 28, Ноември 2020г.
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА . ЕКИП И ЕКИП ПРИНЦИП .
Педагогически колектив на ЦДГ № 3 „Зорница” Хасково
 „ Да събереш хората заедно е само начало, да ги задържиш заедно е напредък, а да работят заедно е успех.” Х.Форд
В процеса на диверсификационна и многопланова работа в  институцията - детска градина наболява въпроса за стимулиране и мотивиране на педагогическите кадри. Обогатавянето на квалификационния процес е един от начините да се издига статута на учителя и да се помисли за неговото оценяване и заплащане. Квалификационната дейност е възможност за творческо израстване на педагозите, а създаването и дейността на екипа са наш приоритет.
За да може учителят да бъде активен участник и съавтор на образователната промяна, на основните направления в развитието на квалификацията, за да открива смисъл в ежедневната си практика, той трябва:
-         да обогати своето тълкуване или да преосмисли съвременната методологическа постановка, която определя логиката на новата образователна и квалификационна дейност;
-         да претворява добрите български традиции при квалификацията и да ги осъвременява чрез нови идеи и форми на реализация;
Създаването на екип , който мисли и действа позитивно и еднопосочно, експериментирането на нови идеи, анализът на съвременните начала в квалификацията е продължителен процес. Ние си поставихме за цел да разнообразим класическите форми и предложим нови решения – първо да създадем и развием работа в екип и второ – да сътворим собствен облик чрез идейна стратегия за развитието на ДГ .
                               Мнения на педагозите в ЦДГ № 3 “Зорница”
Квалификационната дейност е от голямо значение -  носи положителни емоции.
Квалификационната дейност е професионален отговор на динамиката на промените.
Квалификационната дейност съдейства за професионалното израстване на педагозите.
Споделен полезен опит , възможности и перспективи
Постигнато е не малко: разработен е приложим вариант на формуляр за мини проекти по групи  със следните реални резултати:
-                  екипите създават  уникален творчески продукт;
-                 създават се условия за организиране на подходяща образователна и семейна среда;
-                 изпълняват се стратегически цели в квалификация и развитие на детската градина ;
-                 обогатяват се процесите на планиране и контролиране на образователния процес;
-                 променя се степента на мотивация на педагогическите кадри;
-                 формират се базисни педагогически, социални, комуникативни и др. умения и познания у педагози и родители;
-                 подсигурява  се обоснована връзка на цели- дейности- ресурси- резултати – мултипликация.
Създадена е система от дейности, които да реализират  идейното съдържание в образователния и квалификационен процес. Друга практическа възможност за квалификационно обновление е създаването на идеен модел за стратегия за развитие на детската градина, който да предполага приложение на система от дейности за реализиране на квалификационния  и образователния процес. Практическите възможности за обновление процеса на подготовка на педагогически кадри с компетенции, знания , умения и нагласи , виждаме в следните насоки:
·        Определяне на приоритетите и изискванията на съвремието.
·        Формиране и развитие на екип, който е квалифициран и действен.
·        Изработване на стратегия, която да реализира развитието на детската градина.
Стремим се към създаване на  реални условия за разгръщане на професионалната и творческа активност на педагогическите екипи и намиране на добри управленски решения.
Обогатявайки  квалификационното , колективът на ЦДГ № 3 “Зорница”  реализира своите желания и нагласи за квалификационната дейност в поредица от тренинги . Учителите използваха всички възможности за споделяне, сътрудничество, бързо даване на много идеи , представяне на различни гледни точки, съпреживяване и натрупване на понятиен и действен опит. Квалификацията на педагозите за структуриране на  идейно предложение за стратегия включва:
1. Овладяване на основни понятия , анализ на проблемите и начертаване на приоритетите на педагогическата колегия..Изграждане на теоретична основа на взаимовръзката екип-стратегия.
2. Овладяване на елементите на стратегията.. Овладяване на практическите основи чрез съставяне на работни групи. Приложение на екипния принцип.
4. Планиране на съдържателната и действена страна на стратегията. .Овладяване на методология и етапността при реализация на стратегията.
5. Приложение на теоретико - действения модел на квалификация.
Първи информационен и втори приложно-творчески и действен модул на модела:
 Резултати – знания , умения, компетенции; надграждаща квалификация
За ролята на квалификацията чрез овладяване на понятийна и операционализирана система за стратегия , за усъвършенстване на теоретичната и практическа компетентност на учителите и обогатяване на техните знания, умения и компетенции по подготовката и реализацията на  идейното начало, стратегическия мениджмънт се опираме на някои от известните теоретични разработки.  
Теоретичната  основа включва:
Овладяване на понятийната система, запознаване със съдържателни и действени характеристики на стратегията и създаване на модел за стратегия, както и разгръщане на квалификационни модули:” Учене чрез сътрудничество” и „Учене от опита”.
Стратегическият модел очертава позициите и насоките за развитие на детската градина в бъдеще. Правилната стратегия позволява да се повиши организационната и творческа култура на колектива, организацията да бъде конкурентноспособна и развиваща се.
Практическата  основа включва: разгръщане  на процесите за организация и управление на дейността на учителите.Възможността за прилагането на познанията в практиката   се заключава в това да се определи и реализира системата от функционално свързани дейности за повишаване на квалификационното ниво на учителите и компетенциите им за реализация на етапите на стратегията.
        Повишаването на професионалната компетентност на учителите и разгръщането на нови средства за това ще осигурят възможности за оптимално самообразование и квалификация.                                Работата по създаване и реализиране на стратегия е вид изследователска, изпреварваща и дългосрочна квалификация за подсигуряване на образователната система с развит човешки ресурс, материална база и резултатна образователна работа с децата.
ПРИМЕРНА РАБОТНА ПРОГРАМА:
І етап - подготвителен
1.1. избор на литература и библиографска справка по темата.
1.2 подготовка на квалификационни форми , набелязване на нови теми, идеи, приоритети
1.3 изработване на концептуален модел.
ІІ етап – изследователски
2.1 разгръщане и осъществяване на иновационни форми и средства.
2.2 реализиране на експериментални модули за квалификация .
2.3 участия в конференции, форуми, програми, курсове и др.възможни форми за ефективно обучение.
ІІІ етап – заключителен
3.1 количествен и качествен анализ на резултатите от квалификационния процес.
3.2 обощение и представяне на резултатите
3.3 опит за изготвяне на идейно предложение за стратегия.
 Квалификационната дейност стартира със създаването на позитивна нагласа и мотивация у учителите за прилагане на новите обучителни модули.
При провежданите тренинги се акцентира на работа в екип и екипния принцип . Новостите на съвремието за мястото и ролята на институцията - детска градина логично изведоха въпроса - Има ли необходимост и възможност за структуриране на стратегията за развитие на детската градина.?
Проведена е мозъчна атака по въпроса : Какво е необходимо да притежаваме в днешното съвремие , за да изградим екип, който да изработи концептуален модел за стратегия на ДГ? Колегията допълва  Теодор Левит „ В епохата на бърза история ни е нужна бързината на газела, за да си свършим работата, стабилността на слона , за да не бъдем съборени от това, което другите са правили.....със своя поглед към настоящето ,а именно – необходимо е търпението и усърдието на мравката, трудолюбието на пчелата, мъдростта на бухала,спокойствието на таралежа,приятелството на кучето, оптимизма на врабчето,самочувствието на елена и други.
Проведена е анкета на тема:”Екип , екипна работа , квалификация”. На въпроса :”Какво е за Вас работа в екип” – отговорите са компетентни и осмислени : „форма на организация ,преследваща в работа си една и съща цел със съзнанието за зависимостта си от останалите членове в полза на резултата”,  ,”обмен на идеи и стратегии, подчинени на обща цел, уважение и толерантност към другия..”,”намиране на баланс между силни и слаби страни на характерите, съгласуваност в действията....”,” хора, съпричастни към постигането на една цел”,”съвместни действия от група хора, при които всеки подчинява индивидуалните си интереси и становища на единството и ефективността на групата”.
 Проведена е интерактивна игра с цел опознаване на личностите в екипа и обрисуване на характеристиките на екипа :”Моята азбука – моето мнение  за стратегията на ДГ.
 Изработени са правила на екипа.
ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО, РАЗВИВАЙКИ РАЗБИРАНЕ ЗА ДРУГИТЕ” ЖАК ДЕЛОР
 
ДОМ - добронамереност, отзивчивост, мисъл за новото;
 разбирателство, взаимопомощ, иновативност;
 съгласуваност, търпение,уважение на различни мнения;
желание, положителна нагласа, толерантност;
 ОСМА- обща цел, собствена мотивация, методи, подкрепящи процеса, АЗ-ът движеща сила ;
 подкрепа, взаимодействие, емоционалност, вътрешна убеденост
отговорност
ЗВЕЗДА - златни, великодушни, ентусиазирани, земни, добронамерени, актуални
ЗОРНИЦА – значими, организирани, рационални, невероятни, истински, целеустремени, активни.
       Нови компетенции , придобити в тренинги и други квалификационни форми :
 приемане на различни становища, мнения, идеи и довеждането им до дейност и реализация с желание, комуникативност, взаимопомощ, целеустременост, равнопоставеност, опознаване на личностите , работещи в екипа, поведението им, стремежите и нагласите им, рефлексия , създаване на позитивна екипна атмосфера :” от всеки по нещо ново, на всеки по нещо добро”
      Квалификационните форми изпълниха целта си за повече и по-качествени взаимодействия между педагогическите екипи и квалификация по съвременен начин на съвременни неща.
Знания за: същността на основните научни понятия, закони, закономерности и теории в областта на управленската работа,мениджъмънта ;психологията и др.;проучват  количествени и качествени данни и се обработват; апробират  хипотези и прогнози; получават се знания за целеполагане и моделиране на идеен проект за стратегия / методология/;
Умения :умения да се издирва, подбира, систематизира и представя необходимата информация от различни източници; да се използват текст, графици, табла, схеми, символи и др; да се преобразува информацията от една форма в друга ; да се формулират цели, изводи, да се анализира и обобщава; да се установяват зависимости /между цели, факти, целеви групи, дейности, бюджет/; да се проучват тенденции , насоки, линии в развитието на процеса по създаване на стратегия , на база на проучена литература; да се обосновават твърдения и доказва резултативност , мултипликационен ефект; да се предвижда развитието на процеса квалификация и по- вземат управленски решения и да се въвежда екипния принцип на работа
Компетенции: Да следват определена структура, модел, методология; да използват информационните технологии; да интерпретират и обективно оценяват получените данни ;
да подбират правилната и научно-обоснова стратегия на поведение, свързана с ученето, квалификацията, новите планове и идеи; да оценяват използваните методи, програми, модел
Перспективи: Квалификационната дейност следва да продължи развитието си в следните насоки:нормативно изграждане на обновена система за квалификационни услуги ;
създаване на конкурентен механизъм за предлагане на квалификационни услуги, като водещ момент е сближаването с практиката; създаване на възможности и условия за иновативни разработки, предлагащи решения на стратегически важни проблеми;
Успехът зависи от развитието на човешкия ресурс в системата на образованието. Той е основен двигател на промените. Обществото и децата ни имат нужда от доказващи се професионалисти, които имат ясна мотивация за дейността си , притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.
Сподели: