Четвъртък 01, Октомври 2020г.
ОБРАЗОВАТЕЛНА И СЕМЕЙНА СРЕДА -
ОПИТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, НОВОСТИ 
 
             ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ НА ЦДГ № 3 “ЗОРНИЦА” ХАСКОВО
 
РЕЗЮМЕ
                         Взаимовръзката между теория и практика е основополагаща за педагогическите нововъведения в образователната и семейна среда. За да е учителят активен участник и съавтор на образователната промяна следва да въвежда нови образователни технологии като работа по мини проекти със съдържателни и действени характеристики, обединени в идейно-тематичен проект. Така се получава оптимална резултатност, осъвременяване на образователното съдържание и интегративност на формите за работа със семейството, децата, обществените и не правителствени организации. Качеството на информираността и сътрудничеството се усъвършенства в посока тематичност , интегративност, целенасоченост и действено разнообразие . Самият технологичен път за внедряване на работата по проекти за осъвременяване на образователната и семейна среда в детската градина изисква обучителни и практически модули относно: работа по логическа матрица, писане на проектно предложение, реализиране, контрол и мултипликация.
                                                              КЛЮЧОВИ ДУМИ
        Идейно – тематични проекти ; педагогически нововъведения; семейна и образователна среда;
                         Там , където ходя с удоволствие; там, където мога да живея спокойно; там, където с мен говорят и ме чуват; там, където не се чувствам малко дребосъче; там, където отивам отново и отново; там, където съм щастлив – там е моето семейство!!!
                          Там, където опознавам света; там , където намирам приятели; там, където изразявам себе си и съм спокоен и удовлетворен; там, където играя, уча и творя- там е моята детска градина!!!
І. ОПИТ
           Предучилищните заведения имат натрупан значителен опит в организирането на образователната и семейна среда, така че тя да отговаря на съвременните представи на обществото. Учителите постоянно усъвършенстват съдържанието и формите на тази работа, стремейки се да достигнат до органично единство между възпитателните взаимодействия с децата в детската градина и в семейството. Те осигуряват условията за развитие на децата в мобилна, съдържателна и действена образователна среда. Семействата изграждат семейната среда , за да растат децата здрави, щастливи и удовлетворени в детски свят , който заслужават. В съвременния живот съгласуваността и сътрудничеството между детската градина и семейството определят и създават параметрите на образователната и семейна среда, необходима за децата.
          На база на проучени програми /по ФАР,ФРМС и др./ и на база неформални контакти с не правителствени организации в ЦДГ №3”Зорница” Хасково се създава работещ механизъм за координация между институции, осигуряващи развитието на детето , като се включват по-пряко в дейностите - семейството, не правителствените организации и местните власти.
           В работата ни  са наложени следните ръководни начала:
·        работа по приоритети ;
·        мотивираност на педагози, родители, общественост, членове на НПО и др.;
·        взаимодействие за постигане на реални резултати в полза на детето.
      ПРИОРИТЕТИТЕ са:
  • Сътрудничество за създаване на по-добра образователна среда за живот и развитие ;
·        Сътрудничество за създаване на граждански поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна среда;
·        Сътрудничество за образование в ценности, права и отговорности.
     Педагогическите екипи в ЦДГ №3”Зорница”Хасково отстояват идеята за мотивирана работа с родители и не правителствени организации с единни цели и реализират през годините програми с разнообразни съвместни мероприятия.
     При цялото си разнообразие , всички организации се обединяват, за да работят заедно за:ДЕТЕТО     
ІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ И ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И СЕМЕЙНА СРЕДА ЧРЕЗ РАБОТА ПО ПРОЕКТИ и МИНИПРОЕКТИ.
“За да бъдат свободни детските прояви, трябва да се   въздейства върху средата- материална и социална”.            М.Монтесьори                                                                                                                                                                
ТЕМАТИЧЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ
“ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ”
ОБОСНОВКА
           На дневен ред се очертава тенденцията за засилено присъствие на родители, граждани и дейци от неправителствени организации в реалния възпитателно-образователен процес. Това е особено значимо за нас, педагозите, защото отдавна ратуваме за оперативно-приложима практика за работа с деца и родители, която да се базира на приоритети и ценности на човечеството. Такава дейност е значима и за децата, защото тяхното познавателно, емоционално и социално поведение и отношение се формират по естествено достъпен и хармоничен път. Дейността е значима и за семействата, защото обогатява педагогическата им култура и очертава тенденции за позитивна промяна на семейната среда. Постигането на тези цели и идеи на предучилищната система и гражданското общество, ние преценяме, че е възможно с подкрепата на съмишленици от неправителствени организации и при ефективно използване на ресурсите-финансови, човешки, материални. Затова решихме да разчупим сегашния модел на взаимодействие със семейството и други неправителствени организации, като усъвършенстваме работата си по посока на общочовешките ПРИОРИТЕТИ .През годините в ЦДГ №3”Зорница” се изгражда социо-културен център за работа с деца, педагози, родители, членове на не правителствени организации.  Проучваме общи тенденции и направления по които да осъществим модернизация и перспективност НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И СЕМЕЙНА СРЕДА. Желаем съвместно със семействата на нашите деца и със съмишленици от средите на не правителствените организации да реализираме такава дейност, че възпитателно-образователните цели да достигат до по-широк кръг от хора. Така ще проличи многопосочния образ на работата в предучилищната система, ще има професионално утвърждаване на учителския труд и сътрудничество със семействата.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1.      Отстояване на общи каузи за всички структури и институции, участващи в проекта.
2.      Създаване на целеви групи за решаване на конкретни проблеми в детското заведение.
3.      Системата за партньорство да се основава на разбирането за приоритетните общочовешки и национални социо-културни ценности в семейството и обществото
ДЕЙНОСТИ по приоритети : с деца    с родители   с не правителствени организации
                        ЖИВОТ В СЕМЕЙСТВОТО И ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1. Работа по определени теми в планирана, целева програма на педагозите , която логично да се интегрира с възпитателно-образователното съдържание.
Например:” Нашето/на децата/ днес и утре”-Какво ни вълнува?, Как заедно да играем,учим,трудим?,как да живеем по-добре?, Искате ли днес да търсим съкровищата на живота?, Как да пораснем по-бързо?, На какво да се радваме в живота, над какво да скърбим?
2.Срещи –разговори на педагозите с родителите по следните теми:
-         психолого-педагогическа култура на родителите;семейството-партньор и съмишленик на учителите;
-         домашно за родители:”Изработете семеен правилник….Напишете 5 пословици и поговорки за….и др.съвместни инициативи
-         педагогически тренинг   : Децата егоисти ли са? Как да постъпим,ако…Има ли трудни деца?
3. провеждане на анкета и психологически тест за родители подготвен от не правителствена организация:”Познавате ли своето дете и неговите права и задължения в семейството?”; осигуряване на медийно присъствие в хода на програмата, обществен дебат и разпространение на добър опит.
                                                                     ЗДРАВЕ
1.      включване във възпитателно-образователния процес на теми за здравна социализация на децата и природосъобразен начин на живот:”Чистота и здраве”,”Хигиената за мен”,”Аз и моето тяло”, Какво е здравето за вас” и др.
2.      Празник на здравето с деца, родители, общественост. Изложба “Ние обичаме Природата и хората”,”Грижи за земята”и др.
3.      Акции с родители и съратници за създаване на здравословна и екологично-чиста среда за живот на децата.               
4.      Педагогическа информация за възрастовото физическо развитие на децата/не само антропометрични измервания,както е досега/,здравни съвети за изграждане     на здравна култура у деца и възрастни в специално провеждани системни занимания.
5.      Не правителствена организация и медия организират празник:”Играем и        спортуваме заедно”.
                                                ДЕТСТВО в ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1.      Цялостна концепция на колектива за работа с децата .”Кое е най-важно за детето и как да го постигнем заедно”.
2.      Анкета с децата:”Защо в нашата детска градина е най-хубаво и интересно?”
3.      Анкета с родителите:” Какво Ви харесва и какво не в детската градина.
4.      Информационен анонс за всеки педагог и член на колектива пре родители и общественост.
5.      Организирани изложби от не правителствена организация и педагози под надслов:”Мечтите на децата”,”Любимо място в детската градина” и др.и създаване на кътове за игра, оборудвани от родители.
                                        ОКОЛНА СРЕДА - ПРИРОДНА    И    СОЦИАЛНА
1.      възпитателно-образователна работа с децата по идеята:”Опознай земята, природата и хората, за да ги обикнеш!”
2.      изграждане на нови места за отдих, игра и почивка за децата в двора на ДГ с помощта на родители и членове на не правителствени организации.
3.      Празници с родители и общественост :”Благодарим ,че Ви има”,”От сърце”.
4.      Екскурзии съвместно с родители и гидове.
5.      Провеждане на видео - курс:”Как да помогнем на природата”,”Човека и земята”.
                                               ГРАЖДАНСКИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ  
1.      Разработване от педагозите собствена концепция за предаване на ценности на децата.Участие в правното образование на родителите.
2.      Изработване и отпечатване на книжка-подарък с правата на деца и родители.
3.      Организиране на изложба:”Какъв искам да бъде утрешния ден”.
4.      Табло за родителите:”Благодарим Ви…и концерт “Деца на бъдещето”.
                                     ПОЗИТИВНА СРЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
  1. “Правила на групата” – родитело-учителска среща с участието на децата и изработване на постер с правила.
  2. Създаване на обособени модулни центрове за игра, творчество и учене по съвместен проект с родителите и ДГ.
  3. Създаване на компютърен център с помощта на родители и съмишленици.
  4. “Усмивка – щрак” – модели на поведение и емоции – разговор с децата.
  5. “Стил 1 и 2 “ – педагогически инициативи за работа с родителите.
         В този контекст действената програма, която представяме, е свързващо звено между образователната теория и педагогическа практика, средство за развитие, предмет на проучване и промени.
    ИЗВОДИ :
        Моделът на ДГ се създаде и реализира благодарение на многоплановите и разнообразни предпочитания на екипите, екипния принцип и ефективната ежедневна работа в групите и с родителите. Обогатиха се всички качества и свойства на личността на хората, които да подбуждат човек добре да си върши работата. Показа се  разнообразен ансамбъл от професионални знания, от начини ,подходи и дейности, мобилизирани за изпълнение на съдържателните и действени характеристики на проектите.
        Спазвайки правилата на интерактивна работа се обогати и разнообрази творческия процес по създаване и визуализиране на резултатността от образователния процес, постигна се равновесие и хармония на мисли, чувства, качества, възприятия, нагласи, инициира се овладяване на система от интерактивни методи за общуване, запознаване, мотивация, концентрация и др.
         СЪДЪРЖАНИЕТО – Заложи се на функционалната зависимост между позитивната предметна и комуникативна среда в ДГ и семейството; използване на средата като средство за осъществяване на позитивни контакти, взаимоотношения и общуване,сближаване и партньорство между ДГ , НПО и семействата, интегриране на образователната и семейната среда и приоритетите заложени в нея, насърчаване и стимулиране на творчеството и инициативността на педагогическите екипи, останалия персонал и родителите.
         ДЕЙНОСТИТЕ: широк спектър от познавателни и развлекателни инициативи, тематични дни, тренинги, спортни прояви, обществени ангажименти, дейности за създаване на социо - културен център в ДГ и др. довеждат до желаната промяна на образователната и семейна среда .
   ІІІ. НОВИ ИДЕИ
      Съвременната ситуация, в която се оказва нашето общество, изпитва потребност и необходимост от нови модели на обществено възпитание на личността на детето в открита образователна и семейна среда.
     Новите ни идеи са насочени към създаване на позитивна среда и атмосфера за дейности в ДГ и семейството. Насочваме вниманието си към поли функционалността на средата и желаем да разработим и обогатим всичките аспекти. Средата носи действително съдържание и ценност . Ние педагозите я разглеждаме като:
-         културна; познавателна; възпитателна; здравословна; съграждаща; гражданска; естетична; функционална; позитивна;
-         среда с обединяващи и съзидателни функции.
Предимствата на обновлението и оптимизирането на средата и взаимодействието на децата с нея са следните:
-         децата сами създават своя свят с помощта на учителките и родителите;
-         потребностите, интересите и чувствата на децата при досег със средата са предпоставка за възпитание на положителни мотиви за общуване и дейност;
-         интересът на родителите и учителите към новите идеи се провокира и се създават нови възможности за осъвременяване и творчество в работата с децата и семействата.
Същинската работа ще протече в два етапа:
ПОДГОТВИТЕЛЕН – разработване модел за изграждане на нови кътове в детските занимални и фоайета; разработване на скици и модели за интериоризация; проучване опита на други детски заведения; творчески разговори със конкретни специалисти;
Мнения и предложения от родителите в анкета за “Организиране на пространството и средата в ДГ”   , мнение на децата в рисунки на тема:” Мечтаната детска градина”, постери от педагогическите екипи по групи.
ДЕЙНОСТЕН - творчески решения и изпълнение на конкретни мероприятия , залегнали в проект на съответната група и детска градина като цяло;
Педагогическите взаимодействия с децата и родителите ще създават условия за естетизиране и педагогическа насоченост на средата . Този начин ще повлияе благоприятно мотивите и ценностната ориентация на децата, ще съдейства за разгръщане на положителните черти на характера на децата.
        Непрекъснато променящите се условия и възможности изискват от нас – педагозите и от родителите създаване на реални предпоставки за изграждане на богата, развиваща и съдържателна среда за живот и общуване.
Работата по мини проекти или идейно-тематичен проект има следните съдържателни и действени характеристики:
-                 получава се уникален творчески продукт;
-                 създават се условия за организиране на подходяща образователна и семейна среда;
-                 изпълняват се стратегически цели в квалификацията ;
-                 обогатяват се процесите на планиране и контролиране на образователния процес;
-                 променя се степента на риск и има превенция чрез гъвкавостта и целеполагането в проектното предложение;
-                 формират се базисни педагогически, социални, комуникативни и др. умения и познания у педагози и родители;
-                 подсигурява  се обоснована връзка на цели- дейности- ресурси- резултати – мултипликация.
 
 
          Можем да обобщим, че работата по проекти – мини проекти със съдържателни и действени характеристики или идейно-тематичен проект е обвързана с професионалните функции и роли на педагога и приоритетите в семействата. Тя обогатява  тематично  съдържанието на педагогическата работа, операционализира целите в конкретни дейности и дава нова насока на компетентността на учители и родители.
           В работата ни  са наложени следните ръководни начала:
·        работа по приоритети ;
·        мотивираност на педагози, родители, общественост, членове на НПО и др.;
·        взаимодействие за постигане на реални резултати в полза на детето.
           ПРИОРИТЕТИТЕ са:
·        Сътрудничество за създаване на по-добра образователна среда за живот и развитие в детската градина;
·        Сътрудничество за създаване на граждански поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена среда;
·        Сътрудничество за образование в ценности, права и отговорности.
        Педагогическите екипи в ЦДГ №3”Зорница”Хасково отстояват идеята за мотивирана работа с родители и обществени  организации с единни цели и реализират през годините програми с разнообразни съвместни мероприятия.
        При цялото си разнообразие , всички организации се обединяват, за да работят заедно за: детето и детската градина.
       Сътрудничеството като общо усилие на страните във взаимодействието бе ползотворно, защото с общи усилия и интересни идеи се вървеше към действия и се поддържаха и развиваха процесите на работа и консолидиране. Работните групи от педагози и членове на неправителствени и обществени организации създадоха в ЦДГ № 3 «Зорница» квалификационни тренинги за структуриране същността на стратегията,
съдържанието на работа и  организация на дейностите, реализиращи целите на сътрудничеството и целите на стратегията.
 „Всеки от нас има какво да учи. Всеки от нас има на какво да научи.” – Грант Брайт
 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЕТЕТО – ПРОЕКТ
за квалификация на работещите в детската градина, родителите и съмишлениците
          Детето е даденост и дар, за който непрекъснато са необходими любов и грижи.
Особено важни за превръщането му от индивидуалност в личност са условията на възпитание, обучение и развитие, образователната и семейна среда. Възможностите на детската градина,която е «отворена система», са да бъде социо-културен и духовно-познавателен център за детето. И не само за него. Детската градина е институцията, която дава пространство за реализиране на така желаното и необходимо сътрудничество между педагози, родители и общественост «в името и за детето». Затова педагогическите иновации се насочват към търсене на “златното ключе”за отключване на детската душа, за намиране на оптимални възможности за диалог с родители и общественост.  Необходимо е да знаем каквоискаме,какво можем,за да се научим как да постигнем това което трябва. На тази основа са разработваните ежегодно мини проекти със съдържателни и дейностни характеристики и портфолиа на групите.
 
 
     УЧИТЕЛИТЕ са мотивирани за взаимодействие, защото:
-         отстояват приоритети в работата си и защитават своя професионализъм;
-         обсъждат мнения с по-широк кръг специалисти и съмишленици;
-         консолидират мнения с родители,а същевременно и обогатяват работата си с децата;
-         изпълняват с желание мисията си да възпитават и обучават;
-         чувстват се истински личности. И се обогатяват професионално.
   МОТИВАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ за взаимодействие и сътрудничество е:
-         да опознаят по-добре детето си в неговата нова социална среда – детската градина и отношението на персонала към него;
-         да могат да отговарят на неудобни въпроси на децата;
-         да общуват свободно с учители,да споделят болки, радости, надежди;
-         да обогатят себе си,”да събудят детето в себе си”;
-         да се предизвика родителското самочувствие и гордост;
-         да отделят време и внимание на децата си и техния живот в детската градина без да мислят за финансови средства, а по-скоро да изживеят духовна радост от срещите си с деца и педагози;
-         да се запознаят по-добре с възпитателно-образователния процес в детската градина;
-         да изпитат удовлетворение и удоволствие от прекараното време в нетрадиционни форми ;
-         да бъдат полезни на себе си,децата и другите.
      МОТИВАЦИЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ Е, ЧЕ :
   -имат възможност да предоставят на образователните институции не конвенционални модели и форми на обучение и възпитание, които да разширят гражданското участие във вземане на решения;
   -търсейки съмишленици да  провокират  по-широк диалог ;
   - НПО се явяват свързващо звено на различни   сектори- местни власти,бизнес среди,родителска общност,обществени организации и др.;
   -взаимополезните контакти влияят за развитие на благотворителността, обясняват нормативната база и дават познания, умения, идеи на по-широк кръг от хора;
   -насочват гражданската енергия и търсят общи полета на интерес
Сподели: