Вторник 17, Май 2022г.
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ГАЛЯ ДОНЧЕВА МИЛКОВА – ДИРЕКТОР НА ЦДГ № 3 “ЗОРНИЦА” ХАСКОВО
резюме
            Прагматичната ориентация на образованието изисквадоближаване на основните цели на ПУВ към европейските стандарти и житейските ситуации в страната. Това насочва процеса на обновление първо към подготовка и квалификация на учителите и обогатяването на  деловите, психическите, личностните и професионалните качества , развитие на рефлексията и към възбуждане на емоциите, възприятията и преживяванията на децата , изграждане на качества, умения и получаване на знания по пътя “учене чрез преживяване”.
           Актуални и ориентирани към целите на образователната промяна са интерактивните методи. “Интерактивни са методите, основани едновременно на получаване на знания, формиране на умения и изграждане на нагласи, чрез поставяне на участниците в ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да обсъждат на основата на преживяното”. Те дават възможност за личностно развитие на основата на съпреживяването, взаимосъдействието, диалога, анализа и вземането на решения по определен проблем. ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ поставят педагозите и децата в ситуации на постоянно обсъждане, изразяване на собствено мнение, способности, индивидуален стил.
         В ЦДГ № 3 “Зорница” естествено се стига до потребността да се разширява кръга от знания за определения въпрос, проблем или случай. Водещият групата /предполага се ,че педагогическите кадри в една детска градина могат да изградят група и да приложат груповата работа- както в нашата детска градина или учителят и децата като група/ улавя тази потребност и насочва хората към активно търсене на източници на информация и комуникация. Ключови думи в работата стават: полезно-интересно-позитивно взаимодействие. Така поетапно се стига до използване на интерактивните методи не само за квалификация на учителите, но и за педагогическо взаимодействие с децата.
         Основни цели на работата ни :
1. Повишаване качеството на образование и възпитание в ЦДГ № 3 “Зорница” чрез системно използване на интерактивни методи във възпитателно-образователния процес.
2. Формиране на емоционално - положително отношение и изграждане на мотивационна, умствена, волева и нравствена нагласа при общуването.
3. Разкриване на заложбите и развитие способностите на децата в стимулираща, позитивна , естетична, функционална и достъпна среда.
  Активната работа и дейност се насочиха  в следните посоки:
 • усвояване на теоретични и практични умения от педагозите за планиране и включване на интерактивни методи в общуването и ВОП в  детските групи;
 • ново съдържание и провеждане на квалификационните форми в ДГ;
 • овладяване на подходи и похвати за организиране на родителската общност чрез интерактивни форми ;създаване  на положителна нагласа за промяна и желание за сътрудничество чрез тренингови и др. интерактивни форми;
         В настоящата работа правим опит разгледаме аспекти на сложната проблематика за използване на интерактивните методи в детската градина при взаимодействието с децата. Имаме много добър педагогически опит и по посока интерактивност при квалификацията на педагозите и взаимодействието с родителите.
         Най-често използваните интерактивни методи и прийоми  са:
а) Прости упражнения за развиване на емпатия;б) Морални дилеми свързани с вземане на решение;в) Съвместна дискусия;д) Изграждане на социална мрежа за подкрепа;
е) Драматизация на житейски случки;ж) Ситуационни игри;з) Симулация;
и) Жива картина; и др.Детската личност се отличава с динамичност, сложност, много                                      странност, неповторимост и цялостност. Тези особености са свързани една с друга и произтичат една от друга. Чрез активното общуване и дейността у децата се изгражда своеобразно отношение към предметния свят, към социалното поведение, към собственото Аз.
         С помощта на интерактивните методи на децата се предоставяха възможности да разберат, че не само изглеждат различно, но и могат да изразяват различни мисли и чувства. Паралелно и родителите се насочваха към осъзнаване на тяхната роля и влияние за развитието на детското Аз.
        Ефект постигнахме чрез вариативността и тематичното разнообразие на игрите и упражненията с интерактивен характер.   Педагозите реализираха възпитателните си въздействия не от позициите на възрастовата дистанция, а чрез равностойно партниране в общуването и дейността.
          Друг особено важен момент в педагогическата работа по групи бе осигуряване на възможности и условия за единство на интелектуалната, емоционалната и мотивационната страна на общуването и дейностите по пътя на интеракцията. Ето какво именно обуславя това единство: вербален контакт; изграждане на положителни чувства и качества;
благоприятна емоционална обстановка в детската група; естетическа среда , познания, умения, компетенции.
          В сравнение с традиционното, в интерактивното взаимодействие се промени общуването с децата и ролята на педагога. Учителите създаваха условия за инициативността и активността на децата – физическа, социална и познавателна. Ключът на интеракцията бяха въпросите на педагога . Интерактивното взаимодействие се отличаваше с интензивна комуникативна дейност в педагогическия процес, разнообразие, усъвършенствани модели на поведение и смяна на дейности. Приоритети се явиха: диалога, мисловната дейност, свобода на избора, позитивността при оценяване, многогласието, позицията на детето.В педагогическия процес се използваха следните методи /класификация по С.С.Кушлев/: методи за създаване на благоприятна атмосфера, за организиране на комуникация и мотивация;методи за смяна на дейности; методи на мисловна дейност; методи за рефлексна дейност;
методи за интерактивна игра; и още методи за концентрация; методи за развитие на комуникативни умения;
В резултат на иновационни търсения на педагогическите екипи в ЦДГ № 3 “Зорница” и добрия опит се формира нашето решение за създаване на педагогически форум по въпросите за детското развитие и приложение на интерактивните методи .  
                     Темите, които през учебната 2008/2009 година са приоритетни :
 • Българско културно-историческо наследство; народно творчество; български народни приказки – извор на мъдрост и опит;
 • Детската градина – желано място от децата; Земята – наш дом;
 •  Иновационни възможности за използване на интерактивни методи в ДГ;
СПОДЕЛЕН ОПИТ – интерактивни игри и упражнения
."Интервю"
   -участват всички деца от групата ;необходими материали :картинки,които са на брой половината от броя на децата. Всяка от картинките е разрязана на две части.
Педагогът раздава на половината от децата в групата половинките от разрязаните картинки.На другата половина дава останалите от разрязаните картинки.Обяснява на децата ,че всяко трябва да намери детето,което има другата част от картинката и с него да проведе интервю.Децата застават по двойки и си задават въпроси в продължение на 5 минути.След проведените интервюта педагогът предлага да представят информацията,която са получили от интервюто(всяко дете разказва за своя събеседник).
"Кой такъв"
   Участват всички деца в групата.Необходими:-четири постера със залепени върху тях предметни картинки.Педагогът обяснява на децата ,че ще им зададе въпроси.Те трябва да разгледат картинките, залепени на постерите по стените и да открият там отговорите.Педагогът задава въпрос, който съдържа признак на предмет от картинките на постерите,а децата трябва да открият за кой от тези предмети се отнася въпросът и да застанат пред съответния постер. Ако отговорът се отнася до няколко картинки, децата трябва да застанат в средата на стаята.След като децата са застанали пред съответния постер, педагога може да поиска да обяснят своя избор.
                                                                        "Верига"
      Участват всички деца в групата.Необходими материали: предметни картинки,според броя на децата в групата.Педагогът разделя децата на подгрупи,така,че във всяка подгрупа да има по 4-5 деца.На табла с гръб към децата са поставени предметните картинки.Педагогът предлага на всяко дете да си вземе по една картинка.Децата във всяка подгрупа се събират,разглеждат картинките и конструират текст по предметните картинки.
                                                            "Минута за говорене"
     Участват всички деца от групата.Време за реализация -10 минути.Педагогът предварително избира теми от познавателното съдържание по образователни направления.Съобщава на децата темата и отброява с часовник 1 минута време,през което детето трябва да говори по зададената тема.След разказа на детето педагогът дава възможност на другите деца за допълнения по темата
                                                         "Довърши изречението "
     Участват всички деца в групата.Необходимо оборудване-топка.Време за реализация около 5-10 минути. “Какво би те зарадвало най-много…….”
Децата са разположени в кръг.Педагогът е в центъра на кръга.Съобщава незавършена фраза и подава топката на дете от групата,което трябва да я довърши (правилно да конструира изречение по дадено начало).Избират се фрази,които предполагат изказване на отношение по дадена тема("Когато влязох в детската градина, бях весел,защото.....","Очаквам с нетърпение да дойде утрешния ден,защото....","Тъжен съм,когато.....").Топката не трябва да се подава последователно на застанали едно до друго деца,за да се стимулира активността им.
."Довърши фразата"
      Може да се използва,за да се получи обратна информация за усвоените знания на различни етапи от процеса на обучение.Водещият задава начални фрази,свързани с изучения материал: "Да апликирам,означава да ....",и др.Всеки от участниците по ред произнася предложената фраза и своя вариант за нейното продължение.
"Добри ръце"
     Децата са застанали в кръг със затворени очи и по сигнал   всеки се движи бавно напред с протегната ръка и се стреми да избере друга ръка.(игра за разделяне децата на двойки за следващите дейности)                            "Танц в кръг"
     Едно от децата танцува с метла,а останалите по двойки.В определен момент детето оставя метлата и това е сигнал за смяна на партньорите.То си избира партньор, а което остане само взема метлата.              
                                                              "Докосни партньора"
      Децата са по двойки и по даден сигнал(знак) се опитват да се докоснат- нос с нос,бедро с бедро,гръб с гръб и др.(игра за сближаване).
                                                                   "Слепец и водач"
     Децата се разделят по двойки.Едното е водач и е с отворени очи. Другото е "слепец",което се оставя да бъде водено.(упражнение за доверие)
                                                                 "Спирка на доброто"
     Децата са подредени в колона по един.Учителката тръгва и води колоната с песен:
 "Хайде да направим влак с него да заминем в приказни страни
   пуф- паф,пуф-паф, през гори,тунели, покрай къщи бели
   пуф-паф,пуф-паф.Влакът най-накрая в гарата навлиза тук е "спирка на доброто"
 трябва да се слиза.
   Всяко дете хваща за ръчичка другарче и взаимно си казват нещо добро.
                                                                      "Да си сменим местата"
      Всички деца от групата сядат в кръг.Педагогът обяснява,че всяко дете трябва да си смени мястото ,отговаряйки по този начин на зададения въпрос.Например педагогът предлага да си сменят местата тези деца ,които :
      - тази сутрин са пили чай;-пристигнали са в детската градина пеша;
      -пристигнали са в детската градина с транспорт; -са весели;
      -имат черни обувки; -носят дрехи с червен цвят и т.н.
    Децата, които отговарят утвърдително на поставения въпрос,трябва бързо да станат от мястото си и да седнат на друго място ;ако отговарят отрицателно на въпроса,остават на своите места.                                              "Подари цвете"
    Участват всички деца в групата.Необходимо е едно цвете.Педагогът дава на едно дете от групата цветето и обяснява защо.На свой ред това дете трябва да подари цветето на друго дете от групата и също да обясни мотивите си за подаряване на цветето и т.н.
" Кой съм аз?"
      Участват всички деца от в групата.Необходими материали:-7-8 листчета с изобразени социални роли ( готвач, лекар, полицай, градинар, шивач, строител и т.н.).Време за реализация около 10 минути.Педагогът поставя на гърба на всяко от 7-8-те деца от групата по едно листче,така ,че съответното дете да не може да види какво е изобразено на неговото листче.Останалите деца от групата са наблюдатели .Те виждат изобразеното на гърба на всяко от децата и изброяват характеристиките на тази социална роля,без да я назовават.По техните описания всяко дете с листче на гърба трябва да отгатне своята социална роля.                             "Избери своята лентичка"
     Децата са подредени в три колони.На 3 метра пред тях на въже са окачени различни лентички (бели, зелени ,червени ).По сигнал всяко дете с бягане стига до въжето и избира лентичка с цвета,който най-много му харесва.След като се изредят всички деца и вече имат разноцветни лентички правят кръгчета от еднаквите цветове.Цел:Обединени в групички ,вследствие на еднакви вкусове и предпочитания.
"Рисуване със затворени очи"
      Всеки участник затваря очи и се опитва да нарисува нещо,като не отделя флумастера (молива ) от листа.След като рисунката е готова ,той може да отвори очи и да оцвети рисунката си.Накрая може да я покаже на другите и да сподели идеята си.
 
"Магическа пръчка"
     Всеки участник да си представи, че притежава магическа пръчка ,с която може да промени града ,в който живее или др.Да изрази своите представи в рисунка ,апликация, колаж и др. В края на упражнението водещият кани желаещите участници да споделят своите впечатления.
 
 
 
 
 
 
 
 
"Магическа пръчка"
     Всеки участник да си представи, че притежава магическа пръчка ,с която може да промени града ,в който живее или др.Да изрази своите представи в рисунка ,апликация, колаж и др. В края на упражнението водещият кани желаещите участници да споделят своите впечатления.
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ГАЛЯ ДОНЧЕВА МИЛКОВА – ДИРЕКТОР НА ЦДГ № 3 “ЗОРНИЦА” ХАСКОВО
резюме
            Прагматичната ориентация на образованието изисквадоближаване на основните цели на ПУВ към европейските стандарти и житейските ситуации в страната. Това насочва процеса на обновление първо към подготовка и квалификация на учителите и обогатяването на  деловите, психическите, личностните и професионалните качества , развитие на рефлексията и към възбуждане на емоциите, възприятията и преживяванията на децата , изграждане на качества, умения и получаване на знания по пътя “учене чрез преживяване”.
           Актуални и ориентирани към целите на образователната промяна са интерактивните методи. “Интерактивни са методите, основани едновременно на получаване на знания, формиране на умения и изграждане на нагласи, чрез поставяне на участниците в ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да обсъждат на основата на преживяното”. Те дават възможност за личностно развитие на основата на съпреживяването, взаимосъдействието, диалога, анализа и вземането на решения по определен проблем. ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ поставят педагозите и децата в ситуации на постоянно обсъждане, изразяване на собствено мнение, способности, индивидуален стил.
         В ЦДГ № 3 “Зорница” естествено се стига до потребността да се разширява кръга от знания за определения въпрос, проблем или случай. Водещият групата /предполага се ,че педагогическите кадри в една детска градина могат да изградят група и да приложат груповата работа- както в нашата детска градина или учителят и децата като група/ улавя тази потребност и насочва хората към активно търсене на източници на информация и комуникация. Ключови думи в работата стават: полезно-интересно-позитивно взаимодействие. Така поетапно се стига до използване на интерактивните методи не само за квалификация на учителите, но и за педагогическо взаимодействие с децата.
         Основни цели на работата ни :
1. Повишаване качеството на образование и възпитание в ЦДГ № 3 “Зорница” чрез системно използване на интерактивни методи във възпитателно-образователния процес.
2. Формиране на емоционално - положително отношение и изграждане на мотивационна, умствена, волева и нравствена нагласа при общуването.
3. Разкриване на заложбите и развитие способностите на децата в стимулираща, позитивна , естетична, функционална и достъпна среда.
  Активната работа и дейност се насочиха  в следните посоки:
 • усвояване на теоретични и практични умения от педагозите за планиране и включване на интерактивни методи в общуването и ВОП в  детските групи;
 • ново съдържание и провеждане на квалификационните форми в ДГ;
 • овладяване на подходи и похвати за организиране на родителската общност чрез интерактивни форми ;създаване  на положителна нагласа за промяна и желание за сътрудничество чрез тренингови и др. интерактивни форми;
         В настоящата работа правим опит разгледаме аспекти на сложната проблематика за използване на интерактивните методи в детската градина при взаимодействието с децата. Имаме много добър педагогически опит и по посока интерактивност при квалификацията на педагозите и взаимодействието с родителите.
         Най-често използваните интерактивни методи и прийоми  са:
а) Прости упражнения за развиване на емпатия;б) Морални дилеми свързани с вземане на решение;в) Съвместна дискусия;д) Изграждане на социална мрежа за подкрепа;
е) Драматизация на житейски случки;ж) Ситуационни игри;з) Симулация;
и) Жива картина; и др.Детската личност се отличава с динамичност, сложност, много                                      странност, неповторимост и цялостност. Тези особености са свързани една с друга и произтичат една от друга. Чрез активното общуване и дейността у децата се изгражда своеобразно отношение към предметния свят, към социалното поведение, към собственото Аз.
         С помощта на интерактивните методи на децата се предоставяха възможности да разберат, че не само изглеждат различно, но и могат да изразяват различни мисли и чувства. Паралелно и родителите се насочваха към осъзнаване на тяхната роля и влияние за развитието на детското Аз.
        Ефект постигнахме чрез вариативността и тематичното разнообразие на игрите и упражненията с интерактивен характер.   Педагозите реализираха възпитателните си въздействия не от позициите на възрастовата дистанция, а чрез равностойно партниране в общуването и дейността.
          Друг особено важен момент в педагогическата работа по групи бе осигуряване на възможности и условия за единство на интелектуалната, емоционалната и мотивационната страна на общуването и дейностите по пътя на интеракцията. Ето какво именно обуславя това единство: вербален контакт; изграждане на положителни чувства и качества;
благоприятна емоционална обстановка в детската група; естетическа среда , познания, умения, компетенции.
          В сравнение с традиционното, в интерактивното взаимодействие се промени общуването с децата и ролята на педагога. Учителите създаваха условия за инициативността и активността на децата – физическа, социална и познавателна. Ключът на интеракцията бяха въпросите на педагога . Интерактивното взаимодействие се отличаваше с интензивна комуникативна дейност в педагогическия процес, разнообразие, усъвършенствани модели на поведение и смяна на дейности. Приоритети се явиха: диалога, мисловната дейност, свобода на избора, позитивността при оценяване, многогласието, позицията на детето.В педагогическия процес се използваха следните методи /класификация по С.С.Кушлев/: методи за създаване на благоприятна атмосфера, за организиране на комуникация и мотивация;методи за смяна на дейности; методи на мисловна дейност; методи за рефлексна дейност;
методи за интерактивна игра; и още методи за концентрация; методи за развитие на комуникативни умения;
В резултат на иновационни търсения на педагогическите екипи в ЦДГ № 3 “Зорница” и добрия опит се формира нашето решение за създаване на педагогически форум по въпросите за детското развитие и приложение на интерактивните методи .  
                     Темите, които през учебната 2008/2009 година са приоритетни :
 • Българско културно-историческо наследство; народно творчество; български народни приказки – извор на мъдрост и опит;
 • Детската градина – желано място от децата; Земята – наш дом;
 •  Иновационни възможности за използване на интерактивни методи в ДГ;
СПОДЕЛЕН ОПИТ – интерактивни игри и упражнения
."Интервю"
   -участват всички деца от групата ;необходими материали :картинки,които са на брой половината от броя на децата. Всяка от картинките е разрязана на две части.
Педагогът раздава на половината от децата в групата половинките от разрязаните картинки.На другата половина дава останалите от разрязаните картинки.Обяснява на децата ,че всяко трябва да намери детето,което има другата част от картинката и с него да проведе интервю.Децата застават по двойки и си задават въпроси в продължение на 5 минути.След проведените интервюта педагогът предлага да представят информацията,която са получили от интервюто(всяко дете разказва за своя събеседник).
"Кой такъв"
   Участват всички деца в групата.Необходими:-четири постера със залепени върху тях предметни картинки.Педагогът обяснява на децата ,че ще им зададе въпроси.Те трябва да разгледат картинките, залепени на постерите по стените и да открият там отговорите.Педагогът задава въпрос, който съдържа признак на предмет от картинките на постерите,а децата трябва да открият за кой от тези предмети се отнася въпросът и да застанат пред съответния постер. Ако отговорът се отнася до няколко картинки, децата трябва да застанат в средата на стаята.След като децата са застанали пред съответния постер, педагога може да поиска да обяснят своя избор.
                                                                        "Верига"
      Участват всички деца в групата.Необходими материали: предметни картинки,според броя на децата в групата.Педагогът разделя децата на подгрупи,така,че във всяка подгрупа да има по 4-5 деца.На табла с гръб към децата са поставени предметните картинки.Педагогът предлага на всяко дете да си вземе по една картинка.Децата във всяка подгрупа се събират,разглеждат картинките и конструират текст по предметните картинки.
                                                            "Минута за говорене"
     Участват всички деца от групата.Време за реализация -10 минути.Педагогът предварително избира теми от познавателното съдържание по образователни направления.Съобщава на децата темата и отброява с часовник 1 минута време,през което детето трябва да говори по зададената тема.След разказа на детето педагогът дава възможност на другите деца за допълнения по темата
                                                         "Довърши изречението "
     Участват всички деца в групата.Необходимо оборудване-топка.Време за реализация около 5-10 минути. “Какво би те зарадвало най-много…….”
Децата са разположени в кръг.Педагогът е в центъра на кръга.Съобщава незавършена фраза и подава топката на дете от групата,което трябва да я довърши (правилно да конструира изречение по дадено начало).Избират се фрази,които предполагат изказване на отношение по дадена тема("Когато влязох в детската градина, бях весел,защото.....","Очаквам с нетърпение да дойде утрешния ден,защото....","Тъжен съм,когато.....").Топката не трябва да се подава последователно на застанали едно до друго деца,за да се стимулира активността им.
."Довърши фразата"
      Може да се използва,за да се получи обратна информация за усвоените знания на различни етапи от процеса на обучение.Водещият задава начални фрази,свързани с изучения материал: "Да апликирам,означава да ....",и др.Всеки от участниците по ред произнася предложената фраза и своя вариант за нейното продължение.
"Добри ръце"
     Децата са застанали в кръг със затворени очи и по сигнал   всеки се движи бавно напред с протегната ръка и се стреми да избере друга ръка.(игра за разделяне децата на двойки за следващите дейности)                            "Танц в кръг"
     Едно от децата танцува с метла,а останалите по двойки.В определен момент детето оставя метлата и това е сигнал за смяна на партньорите.То си избира партньор, а което остане само взема метлата.              
                                                              "Докосни партньора"
      Децата са по двойки и по даден сигнал(знак) се опитват да се докоснат- нос с нос,бедро с бедро,гръб с гръб и др.(игра за сближаване).
                                                                   "Слепец и водач"
     Децата се разделят по двойки.Едното е водач и е с отворени очи. Другото е "слепец",което се оставя да бъде водено.(упражнение за доверие)
                                                                 "Спирка на доброто"
     Децата са подредени в колона по един.Учителката тръгва и води колоната с песен:
 "Хайде да направим влак с него да заминем в приказни страни
   пуф- паф,пуф-паф, през гори,тунели, покрай къщи бели
   пуф-паф,пуф-паф.Влакът най-накрая в гарата навлиза тук е "спирка на доброто"
 трябва да се слиза.
   Всяко дете хваща за ръчичка другарче и взаимно си казват нещо добро.
                                                                      "Да си сменим местата"
      Всички деца от групата сядат в кръг.Педагогът обяснява,че всяко дете трябва да си смени мястото ,отговаряйки по този начин на зададения въпрос.Например педагогът предлага да си сменят местата тези деца ,които :
      - тази сутрин са пили чай;-пристигнали са в детската градина пеша;
      -пристигнали са в детската градина с транспорт; -са весели;
      -имат черни обувки; -носят дрехи с червен цвят и т.н.
    Децата, които отговарят утвърдително на поставения въпрос,трябва бързо да станат от мястото си и да седнат на друго място ;ако отговарят отрицателно на въпроса,остават на своите места.                                              "Подари цвете"
    Участват всички деца в групата.Необходимо е едно цвете.Педагогът дава на едно дете от групата цветето и обяснява защо.На свой ред това дете трябва да подари цветето на друго дете от групата и също да обясни мотивите си за подаряване на цветето и т.н.
" Кой съм аз?"
      Участват всички деца от в групата.Необходими материали:-7-8 листчета с изобразени социални роли
Сподели:
superiority inside design and also technology is a great base regarding caomegawatches.com for sale in usa. rolex replica omega watches is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. most fashion replica omega seamaster. who makes the best omega speedmaster replica built authority into room table altar. browse our complete collection of hkomegawatches.com. omega speedmaster replica usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. best itomegawatches.com review search for pattern stack within the fashionable layout. who sells the best replica bell and ross creators contain unusual vision and moreover affluent mind. luxury swiss https://www.businessbellross.com/ online store. rolex watch bell and ross replica is hand-crafted. here is a top moneybellross.com supplier. male could possibly be the personality among bell and ross replica watches. any geneva make was initially credentialed by just luxury replica bell and ross watches. welcome to shop https://www.newsbellross.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica bell and ross watches forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. preparation tabulation is in fact rolex replica bell and ross watches undertaking requisites. swiss loansbellross.com online in high quality. rolex swiss https://www.sextagheuer.com from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying fake tag heuer is a great way to save on expenses. the cheapest https://www.traveltagheuer.com/ costs around.