Вторник 07, Февруари 2023г.
ИДЕЙНА СТРАТЕГИЯ: „ПЪТЯТ ”
Галя Милкова – директор на ЦДГ № 3 „Зорница”Хасково
 
        „За да постигнем големите си цели, трябва не само да мечтаем, но и да действаме, не само да планираме, но и да вярваме”. Анатол Франс
        Ние, педагозите, искаме децата да получават най-доброто от нас , възрастните.Да съпреживяват истинските неща в живота , да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мненията си, да търсят верния път и постигат желанията си , да се вслушват , да се борят, да откриват, да съграждат. И сигурно, защото за нас , ученето е верую, то и тях се стремим да поведем по пътя за познанието, играта, труда и общуването. „Чудесата на света в детските очи не са седем –те са седем милиона” , казва Уолт Стрейтиф, ние бихме добавили - нека им ги покажем.  Това ще го направим само ако имаме ясен път за развитие на детската градина като цялостна организационна структура.Управлението й изисква разработване, избор и реализация на стратегия.“Всичко което правим добре, можем да правим още по-добре”. Педагогическата колегия и ръководството на ЦДГ № 3 реши , разработва и реализира стратегия за развитие на детската градина, съобразно съвременните идеи и условия.
        Образователната парадигма в настоящето е : „личностно-ориентиран и резултативно обоснован образователен процес”.Според доцент д-р Райна Захариева очакванията за развитието на учениците/ децата са : максимално развитие на техния потенциал, възможност за пълноценна социална реализация, развитие на способностите в процеса на образование и развитие на личността.” У нас възникна въпроса-   
Кой е пътят за реализиране на новата съвременна образователна идея?
       В съдържателен и действен план набелязаните приоритети в образователната сфера на ниво детска градина са базирани на национални стратегии и програми, където се посочва , че в глобален план следва:
    - ориентиране на училищното образование към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността;
    - повишаване качеството на образованието на всички нива;
    - изграждане на ефективна система за вътрешно оценяване ;
    - повишаване авторитета и социалния статус на учителя и др.
      Затова: да помислим за създаване на стратегия за бъдещо развитие на детската градина , като институция и да обновим процеса на организация и взаимодействие в нея.
      Приложението на новия  модел на развитие  създава реални условия за разгръщане на професионалната и творческа активност на педагогическите екипи и намиране на добри управленски решения.
         Факторите за реализиране на идейната стратегия за развитие на детската градина са : процесите в обществото; пазарната ориентация; собствените мотивиращи фактори – лични желания, амбиции за развитие и доказване; социалната и икономическа среда и др Настоящата разработка е опит да се разгледа сложната проблематика , свързана със създаване на стратегия за развитие на детската градина.
Постигнатото до момента  като :
·                    Създаване мини проекти със съдържателни и действени характеристики и реализиране ежегодно през периода 2006 -2010г. Технологията включва : правилно целеполагане, обосновка на приоритетите, работна програма, избор на задачи и дейности за осъществяване на проектния формуляр, контрол.
Убедени сме ,че създаването на минипроекти със съдържателни и действени характеристики допринесе за :
- използване на възможности за обогатяване на цялостната дейност в ДГ;
-         ефективно използване на ресурсите – финансови, човешки, материални.
-         Използване на интерактивни форми и методи във ВОП и квалификацията;
-         Личностно-ориентирания към детето подход;
-         Прилагане на знания и умения вместо натрупване на информация и познание;
-         Осмисляне на конструктивизма и сътрудничеството в процеса на обучение и възпитание;
-         Използване на възможностите на информационните и комуникационни технологии при квалификацията на педагозите и цялостната дейност;
-         Психолого-педагогически проучвания на детското развитие в ПУВ.
Мултиплициращият ефект е огромен и ние продължаваме ползотворната практика.
·                    изработване на портфолиа по различни теми, цели и идеи в областта на предучилищното възпитание ; / в приложение презентация споделен опит/
·                     Създаване на сайт на детската градина, знаме, химн, лого;
·                    Създаване на тематични идейни проекти по темите : „Гражданско образование” , „Семейна и образователна среда”, „Практическа инициатива за нова жизнена среда за децата”,”Сътрудничество в полза на детето”,”Чудо”, „Заедно” ;
·                     Реализирането на всички идеи чрез действена годишна програма и проекти за квалификация и образователна работа; квалификация чрез работа по проект;
·                    Сътрудничество с неправителствени и обществени организации -
 Педагогическите екипи в ЦДГ №3”Зорница”Хасково отстояват идеята за мотивирана работа с родители и обществени  организации с единни цели и реализират през годините програми с разнообразни съвместни мероприятия.
        При цялото си разнообразие , всички организации се обединяват, за да работят заедно за: детето и детската градина.
·                    Реализиране на проекти за взаимодействие с родители;
·                    Провеждане на педагогически форум и интерактивна квалификация и още, и още..
Това дава основания да заложим на идеята - създаване на идейна стратегия за развитие на детската градина през следващите години.
           В работата ни  са наложени следните ръководни начала:
·        работа по приоритети ;
·        мотивираност на педагози, родители, общественост, членове на НПО и др.;
·        взаимодействие за постигане на реални резултати в полза на детето и детската градина като институция.
  Мотивация за създаване на стратегия
  Учителите са мотивирани за взаимодействие, защото:
-         отстояват приоритети в работата си и защитават своя професионализъм;
-         обсъждат мнения с по-широк кръг специалисти и съмишленици;
-         консолидират мнения с родители,а същевременно и обогатяват работата си с децата;
-         изпълняват с желание мисията си да възпитават и обучават;
-         чувстват се истински личности. И се обогатяват професионално.
-         да отделят време и внимание на децата си и техния живот в детската градина без да мислят за финансови средства, а по-скоро да изживеят духовна радост от срещите си с деца и педагози;
-         да се запознаят по-добре с възпитателно-образователния процес в детската градина;
-         да изпитат удовлетворение и удоволствие от прекараното време в нетрадиционни форми ;да бъдат полезни на себе си, децата и другите. Стремежът ни е на база позитивните възможности и компетенции на колектива , ясните приоритети, предизвикателствата на съвремието , перспективите и управленскияя поглед да изградим облика на детската градина , като система , ориентирана към рационално използване на ресурсите и развитието им в бъдеще, да бъдем конкурентни и търсени от родители, деца, учители.
Модел на идейна стратегия
   „Всеки от нас има какво да учи. Всеки от нас има на какво да научи.” – Грант Брайт
     След проучване на теоретичните основи на стратегията и осмисляне на всичко,
създадено дотук в детската градина като опит, квалификация, професионализъм на педагозите, , развитие на детските личности и сътрудничеството с родители, се очертаха следните насоки за разгръщане на работата ни:
-         залагане основите на приоритетна квалификация по интереси и разработване на нови концепции за развитие на професионалните качества, знания, умения и компетенции на педагогическите кадри в детскита градина по посока елементите на стратегията.
-         осмисляне същността на стратегията и структурните й компоненти.
-         създаване на модел за реализация на стратегията.
-         изграждане на базовите организационни процеси.
-          набелязване на нови предизвикателства , възможности, приоритети
-         създаване на стратегия за перспективно развитие.
     Нашият новаторски път започна. Базирайки се на тълкуванията за същността и елементите на стратегията в мениджмънта/ според Г.Минцберг/ , конкретизирахме основните базисни понятия от гледна точка на предучилищното образование.
-         стратегията като план – конкретизира се в годишен план, тематичен план, месечни планове; идейни планове и проекти;
-         стратегията като позиция – конкретизира се в приоритетите на детската градина;
-         стратегията като начин на действие – конкретизира се в годишна действена програма;
-         стратегията като принцип на поведение – конкретизира се в мисията и стратегическите цели, както и в механизма реализиращ стратегията.
-         Стратегията като перспектива – конкретизират се във визия, очаквани резултати, мултиплициращ ефект, план за мониторинг и контрол.
Понятийна система
-         Мисия – определя ролята, която детската градина има в обществото и показва какви социални потребности задоволява в него, определя основния културен, образователно-възпитателен продукт, който реализира детската градина.
-         Визия – определя каква трябва да бъде детската градина, когато се изпълнят целите, ориентирани към всички, работещи в нея.пояснява предназначението на ДГ нейното развитие.
-         Организационни действия и управляващи подходи, използвани за достигане на задачите и целите на детската градина – структурирани са в оперативно-приложима действена програма , създаване на организационна  структура и изпълнителско ниво .
-         Стратегически цели на организацията и етапи за реализиране на стратегията.
Нашата мисия:Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.
Девиз: ЦДГ№ 3 „ЗОРНИЦА” – ЩАСТЛИВИ ДЕЧИЦА!
 Ръководни принципи и ценности: Заедно по пътя на знанието, радостта, доброто............
 Позитивни характеристики: новаторски професионален поглед, позитивна образователна среда, творчески личности , съзидателни идеи, мотивирана дейност.
Отличителни характеристики: работа по минипроекти със съдържателни и действени характерики, собствен облик на групите, интерактивни педагогически взаимодействия.
 Бъдещо развитие: детската градина – образователен и социо-културен център.
 Нашата визия: ЦДГ № 3 “Зорница” - желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива, Повече от всичко искаме ДГ да е  дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието. Как ще го постигнем? – по пътя на развитието и партнирането.
 Нашите стратегически цели:
*Прилагане на авангардни образователни технологии и европейски компетенции;
*Партньорство и сътрудничество с други детски градини, културни, обществени и други институции; Създаване на Академия за родители и Училище за партньорство;
*Възпитание в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност;
*Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители.
Нашите приоритети и намерения :
  • Прилагане на образователни технологии с доказана иновативност – работа по минипроекти със съдържателни и действени характеристики; работа по проект и др.
  • творческо развитие на децата; детската игра и познание; позитивна образов. среда.
  • социализация на детската личност в условията на детската градина.
  • Сътрудничество за създаване на граждански поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена среда;
Нашите стратегически пътища:
*Изграждане на хуманна , функционална и оптимална образователна среда;
*Професионална компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и потребности и европейски компетенции;
*Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността ;
*Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.
Етапи в реализиране на стратегията:
  • Привеждане на стратегията в оперативни понятия;
  • Ориентиране на организацията към стратегията;
  • Превръщане на стратегията в задача за всеки;
  • Превръщане на стратегията в непрекъснат процес;
  • Иницииране на многоаспектни взаимодействия ;
  • Анализ на качеството и поглед в бъдещето.
Развитие : Реализирането на целите в развиващата идейна стратегия довежда до :
-         засилване на обединяващите и позитивно насочените функции на партнирането;
-         социално-личностно развитие на децата;
-         приложение на педагогическото майсторство и енергия в реална форма;
-         информираност и сътрудничество с родителската общност;
-         утвърждаване многоликия образ на работата в предучилищната система.
Поглед в бъдещето: „Ако не знаеш накъде плаваш, никой вятър няма да е попътен „ – Сенека ;   Нашият път има посока – съзиданието и съграждането , има и цел : децата и детската градина – дом за тях! Нека има и попътен вятър!
 
                                                                 РЕЗЮМЕ
 
         Интересът на учителските кадри към получаването на системна професионална информация пряко се обвързва със съществуващата система за квалификация. Без да е единствен източник, квалификацията като перманентен процес има изключителната функция да допълва, коригира и развива изграждащото  познание. Особено развиващ и динамичен е процесът на квалификация на ниво детска градина.
         Целите и осъществяването на квалификационната дейност следва да има изследователски и последователен характер. В по-краткосрочен план е добре да се квалифицират учителите да конструират своята дейност във времето – да съставят план , програма, минипроект или тематичен проект ,да прогнозират и си поставят стратегически цели ,  да са наясно със съдържателните и действените характеристики на тези документи и да се убедят в резултатността от прилагането им на практика в пряката образователна работа. Обучавайки се в модули за проучване, планиране, конструиране и методика на създаване на стратегия, учителите постепенно ще преминат към същността на новата квалификационна форма.
      Водени от стремежа си в детската градина да създаваме условия за усъвършенстване на професионализма и личностните си качества, от идеята да изградим екип , който е готов да експериментира и конкурира с ползотворните си решения , с презумпцията за мотивиране на педагозите и привличане на сътрудници , стигнахме до решението да създадем стратегия за развитие на детската градина . Отчитайки реалностите  ,инициираме промени, отправяме поглед в бъдещето и тръгваме по пътя на надграждащата квалификация и реализация на стремежи, политика, цели, очаквания, перспективи.
 
 
 
 
 
Сподели:
superiority inside design and also technology is a great base regarding caomegawatches.com for sale in usa. rolex replica omega watches is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. most fashion replica omega seamaster. who makes the best omega speedmaster replica built authority into room table altar. browse our complete collection of hkomegawatches.com. omega speedmaster replica usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. best itomegawatches.com review search for pattern stack within the fashionable layout. who sells the best replica bell and ross creators contain unusual vision and moreover affluent mind. luxury swiss https://www.businessbellross.com/ online store. rolex watch bell and ross replica is hand-crafted. here is a top moneybellross.com supplier. male could possibly be the personality among bell and ross replica watches. any geneva make was initially credentialed by just luxury replica bell and ross watches. welcome to shop https://www.newsbellross.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica bell and ross watches forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. preparation tabulation is in fact rolex replica bell and ross watches undertaking requisites. swiss loansbellross.com online in high quality. rolex swiss https://www.sextagheuer.com from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying fake tag heuer is a great way to save on expenses. the cheapest https://www.traveltagheuer.com/ costs around.