Петък 15, Октомври 2021г.
ИДЕЙНА СТРАТЕГИЯ: „ПЪТЯТ ”
Галя Милкова – директор на ЦДГ № 3 „Зорница”Хасково
 
        „За да постигнем големите си цели, трябва не само да мечтаем, но и да действаме, не само да планираме, но и да вярваме”. Анатол Франс
        Ние, педагозите, искаме децата да получават най-доброто от нас , възрастните.Да съпреживяват истинските неща в живота , да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мненията си, да търсят верния път и постигат желанията си , да се вслушват , да се борят, да откриват, да съграждат. И сигурно, защото за нас , ученето е верую, то и тях се стремим да поведем по пътя за познанието, играта, труда и общуването. „Чудесата на света в детските очи не са седем –те са седем милиона” , казва Уолт Стрейтиф, ние бихме добавили - нека им ги покажем.  Това ще го направим само ако имаме ясен път за развитие на детската градина като цялостна организационна структура.Управлението й изисква разработване, избор и реализация на стратегия.“Всичко което правим добре, можем да правим още по-добре”. Педагогическата колегия и ръководството на ЦДГ № 3 реши , разработва и реализира стратегия за развитие на детската градина, съобразно съвременните идеи и условия.
        Образователната парадигма в настоящето е : „личностно-ориентиран и резултативно обоснован образователен процес”.Според доцент д-р Райна Захариева очакванията за развитието на учениците/ децата са : максимално развитие на техния потенциал, възможност за пълноценна социална реализация, развитие на способностите в процеса на образование и развитие на личността.” У нас възникна въпроса-   
Кой е пътят за реализиране на новата съвременна образователна идея?
       В съдържателен и действен план набелязаните приоритети в образователната сфера на ниво детска градина са базирани на национални стратегии и програми, където се посочва , че в глобален план следва:
    - ориентиране на училищното образование към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността;
    - повишаване качеството на образованието на всички нива;
    - изграждане на ефективна система за вътрешно оценяване ;
    - повишаване авторитета и социалния статус на учителя и др.
      Затова: да помислим за създаване на стратегия за бъдещо развитие на детската градина , като институция и да обновим процеса на организация и взаимодействие в нея.
      Приложението на новия  модел на развитие  създава реални условия за разгръщане на професионалната и творческа активност на педагогическите екипи и намиране на добри управленски решения.
         Факторите за реализиране на идейната стратегия за развитие на детската градина са : процесите в обществото; пазарната ориентация; собствените мотивиращи фактори – лични желания, амбиции за развитие и доказване; социалната и икономическа среда и др Настоящата разработка е опит да се разгледа сложната проблематика , свързана със създаване на стратегия за развитие на детската градина.
Постигнатото до момента  като :
·                    Създаване мини проекти със съдържателни и действени характеристики и реализиране ежегодно през периода 2006 -2010г. Технологията включва : правилно целеполагане, обосновка на приоритетите, работна програма, избор на задачи и дейности за осъществяване на проектния формуляр, контрол.
Убедени сме ,че създаването на минипроекти със съдържателни и действени характеристики допринесе за :
- използване на възможности за обогатяване на цялостната дейност в ДГ;
-         ефективно използване на ресурсите – финансови, човешки, материални.
-         Използване на интерактивни форми и методи във ВОП и квалификацията;
-         Личностно-ориентирания към детето подход;
-         Прилагане на знания и умения вместо натрупване на информация и познание;
-         Осмисляне на конструктивизма и сътрудничеството в процеса на обучение и възпитание;
-         Използване на възможностите на информационните и комуникационни технологии при квалификацията на педагозите и цялостната дейност;
-         Психолого-педагогически проучвания на детското развитие в ПУВ.
Мултиплициращият ефект е огромен и ние продължаваме ползотворната практика.
·                    изработване на портфолиа по различни теми, цели и идеи в областта на предучилищното възпитание ; / в приложение презентация споделен опит/
·                     Създаване на сайт на детската градина, знаме, химн, лого;
·                    Създаване на тематични идейни проекти по темите : „Гражданско образование” , „Семейна и образователна среда”, „Практическа инициатива за нова жизнена среда за децата”,”Сътрудничество в полза на детето”,”Чудо”, „Заедно” ;
·                     Реализирането на всички идеи чрез действена годишна програма и проекти за квалификация и образователна работа; квалификация чрез работа по проект;
·                    Сътрудничество с неправителствени и обществени организации -
 Педагогическите екипи в ЦДГ №3”Зорница”Хасково отстояват идеята за мотивирана работа с родители и обществени  организации с единни цели и реализират през годините програми с разнообразни съвместни мероприятия.
        При цялото си разнообразие , всички организации се обединяват, за да работят заедно за: детето и детската градина.
·                    Реализиране на проекти за взаимодействие с родители;
·                    Провеждане на педагогически форум и интерактивна квалификация и още, и още..
Това дава основания да заложим на идеята - създаване на идейна стратегия за развитие на детската градина през следващите години.
           В работата ни  са наложени следните ръководни начала:
·        работа по приоритети ;
·        мотивираност на педагози, родители, общественост, членове на НПО и др.;
·        взаимодействие за постигане на реални резултати в полза на детето и детската градина като институция.
  Мотивация за създаване на стратегия
  Учителите са мотивирани за взаимодействие, защото:
-         отстояват приоритети в работата си и защитават своя професионализъм;
-         обсъждат мнения с по-широк кръг специалисти и съмишленици;
-         консолидират мнения с родители,а същевременно и обогатяват работата си с децата;
-         изпълняват с желание мисията си да възпитават и обучават;
-         чувстват се истински личности. И се обогатяват професионално.
-         да отделят време и внимание на децата си и техния живот в детската градина без да мислят за финансови средства, а по-скоро да изживеят духовна радост от срещите си с деца и педагози;
-         да се запознаят по-добре с възпитателно-образователния процес в детската градина;
-         да изпитат удовлетворение и удоволствие от прекараното време в нетрадиционни форми ;да бъдат полезни на себе си, децата и другите. Стремежът ни е на база позитивните възможности и компетенции на колектива , ясните приоритети, предизвикателствата на съвремието , перспективите и управленскияя поглед да изградим облика на детската градина , като система , ориентирана към рационално използване на ресурсите и развитието им в бъдеще, да бъдем конкурентни и търсени от родители, деца, учители.
Модел на идейна стратегия
   „Всеки от нас има какво да учи. Всеки от нас има на какво да научи.” – Грант Брайт
     След проучване на теоретичните основи на стратегията и осмисляне на всичко,
създадено дотук в детската градина като опит, квалификация, професионализъм на педагозите, , развитие на детските личности и сътрудничеството с родители, се очертаха следните насоки за разгръщане на работата ни:
-         залагане основите на приоритетна квалификация по интереси и разработване на нови концепции за развитие на професионалните качества, знания, умения и компетенции на педагогическите кадри в детскита градина по посока елементите на стратегията.
-         осмисляне същността на стратегията и структурните й компоненти.
-         създаване на модел за реализация на стратегията.
-         изграждане на базовите организационни процеси.
-          набелязване на нови предизвикателства , възможности, приоритети
-         създаване на стратегия за перспективно развитие.
     Нашият новаторски път започна. Базирайки се на тълкуванията за същността и елементите на стратегията в мениджмънта/ според Г.Минцберг/ , конкретизирахме основните базисни понятия от гледна точка на предучилищното образование.
-         стратегията като план – конкретизира се в годишен план, тематичен план, месечни планове; идейни планове и проекти;
-         стратегията като позиция – конкретизира се в приоритетите на детската градина;
-         стратегията като начин на действие – конкретизира се в годишна действена програма;
-         стратегията като принцип на поведение – конкретизира се в мисията и стратегическите цели, както и в механизма реализиращ стратегията.
-         Стратегията като перспектива – конкретизират се във визия, очаквани резултати, мултиплициращ ефект, план за мониторинг и контрол.
Понятийна система
-         Мисия – определя ролята, която детската градина има в обществото и показва какви социални потребности задоволява в него, определя основния културен, образователно-възпитателен продукт, който реализира детската градина.
-         Визия – определя каква трябва да бъде детската градина, когато се изпълнят целите, ориентирани към всички, работещи в нея.пояснява предназначението на ДГ нейното развитие.
-         Организационни действия и управляващи подходи, използвани за достигане на задачите и целите на детската градина – структурирани са в оперативно-приложима действена програма , създаване на организационна  структура и изпълнителско ниво .
-         Стратегически цели на организацията и етапи за реализиране на стратегията.
Нашата мисия:Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.
Девиз: ЦДГ№ 3 „ЗОРНИЦА” – ЩАСТЛИВИ ДЕЧИЦА!
 Ръководни принципи и ценности: Заедно по пътя на знанието, радостта, доброто............
 Позитивни характеристики: новаторски професионален поглед, позитивна образователна среда, творчески личности , съзидателни идеи, мотивирана дейност.
Отличителни характеристики: работа по минипроекти със съдържателни и действени характерики, собствен облик на групите, интерактивни педагогически взаимодействия.
 Бъдещо развитие: детската градина – образователен и социо-културен център.
 Нашата визия: ЦДГ № 3 “Зорница” - желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива, Повече от всичко искаме ДГ да е  дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието. Как ще го постигнем? – по пътя на развитието и партнирането.
 Нашите стратегически цели:
*Прилагане на авангардни образователни технологии и европейски компетенции;
*Партньорство и сътрудничество с други детски градини, културни, обществени и други институции; Създаване на Академия за родители и Училище за партньорство;
*Възпитание в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност;
*Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители.
Нашите приоритети и намерения :
  • Прилагане на образователни технологии с доказана иновативност – работа по минипроекти със съдържателни и действени характеристики; работа по проект и др.
  • творческо развитие на децата; детската игра и познание; позитивна образов. среда.
  • социализация на детската личност в условията на детската градина.
  • Сътрудничество за създаване на граждански поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена среда;
Нашите стратегически пътища:
*Изграждане на хуманна , функционална и оптимална образователна среда;
*Професионална компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и потребности и европейски компетенции;
*Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността ;
*Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.
Етапи в реализиране на стратегията:
  • Привеждане на стратегията в оперативни понятия;
  • Ориентиране на организацията към стратегията;
  • Превръщане на стратегията в задача за всеки;
  • Превръщане на стратегията в непрекъснат процес;
  • Иницииране на многоаспектни взаимодействия ;
  • Анализ на качеството и поглед в бъдещето.
Развитие : Реализирането на целите в развиващата идейна стратегия довежда до :
-         засилване на обединяващите и позитивно насочените функции на партнирането;
-         социално-личностно развитие на децата;
-         приложение на педагогическото майсторство и енергия в реална форма;
-         информираност и сътрудничество с родителската общност;
-         утвърждаване многоликия образ на работата в предучилищната система.
Поглед в бъдещето: „Ако не знаеш накъде плаваш, никой вятър няма да е попътен „ – Сенека ;   Нашият път има посока – съзиданието и съграждането , има и цел : децата и детската градина – дом за тях! Нека има и попътен вятър!
 
                                                                 РЕЗЮМЕ
 
         Интересът на учителските кадри към получаването на системна професионална информация пряко се обвързва със съществуващата система за квалификация. Без да е единствен източник, квалификацията като перманентен процес има изключителната функция да допълва, коригира и развива изграждащото  познание. Особено развиващ и динамичен е процесът на квалификация на ниво детска градина.
         Целите и осъществяването на квалификационната дейност следва да има изследователски и последователен характер. В по-краткосрочен план е добре да се квалифицират учителите да конструират своята дейност във времето – да съставят план , програма, минипроект или тематичен проект ,да прогнозират и си поставят стратегически цели ,  да са наясно със съдържателните и действените характеристики на тези документи и да се убедят в резултатността от прилагането им на практика в пряката образователна работа. Обучавайки се в модули за проучване, планиране, конструиране и методика на създаване на стратегия, учителите постепенно ще преминат към същността на новата квалификационна форма.
      Водени от стремежа си в детската градина да създаваме условия за усъвършенстване на професионализма и личностните си качества, от идеята да изградим екип , който е готов да експериментира и конкурира с ползотворните си решения , с презумпцията за мотивиране на педагозите и привличане на сътрудници , стигнахме до решението да създадем стратегия за развитие на детската градина . Отчитайки реалностите  ,инициираме промени, отправяме поглед в бъдещето и тръгваме по пътя на надграждащата квалификация и реализация на стремежи, политика, цели, очаквания, перспективи.
Сподели: