Събота 28, Ноември 2020г.

ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 «ЗОРНИЦА»

ПОКАНА

 

Уважаеми родители, членове на Обществения съвет,

     Заповядайте на среща на дата: 29.11.2016 г. /вторник/ час: 17:30 часа място: салона на ДГ № 3

сграда „Зорница” на ул.“Св.св.Кирил и Методий“ № 2 гр. Хасково

     Дневен ред:

     1.Учредяване на Обществен съвет и избор на председател.

     2.Организация дейността на Обществения съвет.

 

                                           От ръководството на ДГ № 3 „Зорница”

    Обществените съвети ще:

 

одобряват стратегията за развитие на детската градина или училището и приемат ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

 

предлагат политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;

 

дават становище за разпределението на бюджета по дейности;

 

съгласуват училищния учебен план;

 

участват с представители в комисиите за атестиране на директорите;

 

участват в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност и др.

 

 

 

Сподели: