ДГ "Зорница"
Детска градина в град Хасково
Основно меню

BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 

                                            И Н Ф О Р М А Ц И Я

                              относно получената финансова подкрепа по проект

  BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

   За периода от  м. ноември до м. декември 2023 г. по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е получена  финансова подкрепа в размер на 4 277 лв.

 

 

Прикачени документи

Проекти нови